Ustanowienie hipoteki bankowej

Hipoteka jest to ograniczone prawo rzeczowe i rodzaj zabezpieczenia wierzytelności na nieruchomości, na mocy którego wierzyciel może dochodzić zaspokojenia z nieruchomości, z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi każdoczesnego właściciela nieruchomości. Hipoteka jest to więc pewnego rodzaju „zastaw” na nieruchomości – działce, domu, mieszkaniu. Daje ona kredytodawcy prawo do dochodzenia swojego roszczenia z nieruchomości.

Dzięki hipotece można szybciej i łatwiej uzyskać tani kredyt hipoteczny. Hipoteka zabezpiecza wyłącznie wierzytelności pieniężne i może być wyrażona jedynie w oznaczonej sumie pieniężnej. Wyróżnia sie kilka odmian hipoteki – najważniejsze rodzaje hipoteki to:

  • hipoteka zwykła – dokładnie okresla kwotę kredytu wraz z odsetkami i kosztami egzekucji
  • hipoteka kaucyjna – określa górną granicę zobowiązania. Wykorzystuje sie ją gdy w czasie jej ustanawiania nie można dokładnie określić wartości kredytu wraz z odsetkami
  • hipoteka łączna umowna - dotyczy kilku nieruchomości w związku z jednym zobowiązaniem

Realizacja hipoteki następuje poprzez dokonanie prawomocnego wpisu na rzecz kredytodawcy do Księgi Wieczystej nieruchomości kredytowanej lub innej, należącej do osoby trzeciej. Takie zabezpieczenia hipoteczne stosowane są jedynie przy wyższych kwotach kredytu, przy czym banki kierują się zasadą, że wartość hipoteki powinna być wyższa od wysokości udzielanego kredytu i możliwych kosztów postępowania.